CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB https://filmacions.bsmsa.cat

1. Dades de la companyia titular d’aquest lloc web i condicions d’ús obligatòries

Aquest text conté l’avís legal i les condicions d’ús obligatòries que regulen l’accés, la navegació i l’ús, en qualsevol formes, del lloc web accessible en https://filmacions.bsmsa.cat i de qualsevol dels seus diferents sub webs (d’ara endavant, el “Lloc web”), titularitat de MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. (d’ara endavant, el “Prestador”), companyia mercantil amb domicili social en Avda. Diagonal, 177-183, Edifici Imagina, 08018, Barcelona (Espanya) i amb C.I.F. número B-62246434i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Fulla B-80718, Tom 24885, Foli 156..

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de l’email filmacions@bsmsa.cat i/o formulari de contacte habilitat a aquest efecte en el Lloc web i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

La utilització dels serveis als quals es pugui accedir a través del Lloc web o altres pàgines web redirigides a aquest Lloc web (així com, en el seu cas, la dels perfils en xarxes socials titularitat del Prestador) està subjecta al present avís legal i condicions d’ús del Lloc web (d’ara endavant, les “Condicions d’Ús”). Per tant l’ús del Lloc web (així com dels diferents perfils en xarxes socials titularitat del Prestador, en el seu cas) dels seus continguts ―entenent per tals els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial― (d’ara endavant, els “Continguts”), i dels seus serveis (d’ara endavant, els “Serveis”) ha de realitzar-se segons les presents Condicions d’Ús.

El Prestador es reserva expressament el dret a modificar la presentació, configuració del Lloc web, dels Continguts i dels Serveis (i, en el seu cas, dels corresponents perfils en xarxes socials), així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització.

L’accés als Continguts i/o la utilització dels Serveis atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”) i comporta l’acceptació de les Condicions d’Ús en l’última versió accessible en el Lloc web, amb les seves eventuals modificacions. Si no estàs d’acord amb les Condicions d’Ús o no les comprens has d’abstenir-te d’accedir i/o utilitzar el Lloc web, els Continguts i/o els Serveis.

Les presents Condicions d’Ús no exclouen la possibilitat que uns certs Serveis, Continguts i/o eines oferts a través del Lloc web (i, en el seu cas, els perfils en xarxes socials) se sotmetin a unes condicions particulars, i en aquest cas, es posaran a la disposició de l’Usuari.

2. Accés i utilització del Lloc web. Prohibició d’ús per a menors d’edat sense permís

L’accés als Continguts i la utilització dels Serveis a través del Lloc web (i, en el seu cas, de perfils en xarxes socials titularitat del Prestador) és gratuït, amb caràcter general. Si l’accés o gaudi de determinats Continguts o Serveis (o de tots dos) exigís una contraprestació s’informaria prèviament l’Usuari.

2.2.       Obligació de fer un ús correcte del Lloc web, dels Serveis i dels Continguts

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc web i els Serveis i a accedir als Continguts, de conformitat amb la llei, les presents Condicions d’Ús, les condicions particulars que, en el seu cas, puguin tenir uns certs Serveis o Continguts, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posades en el seu coneixement.

L’Usuari es compromet expressament a no utilitzar els Serveis i/o els Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions d’Ús o en qualsevol normativa aplicable, lesius dels drets i interessos de tercers o, que de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis i/o els Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del Prestador, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

En particular, a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet expressament a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals o les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació aplicable;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral o als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
 • indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;
 • indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut física o psicològica (o totes dues);
 • sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits de l’emissor;
 • es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a utilitzar-lo;
 • violi secrets empresarials;
 • sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge o a qualsevol altre dret de la personalitat;
 • de qualsevol manera menyscabi el crèdit del Prestador o de tercers;
 • infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions o la de protecció de dades de caràcter personal (o totes dues);
 • constitueixi, en el seu cas, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial o, en general, constitueixi competència deslleial;
 • incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics del Prestador o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics; i,
 • provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Lloc web, dels Serveis o dels Continguts.

2.3.       Menors d’edat

Pots accedir i fer ús del Lloc web has de ser major d’edat i en cas que siguis menor d’edat podràs accedir i fer ús del mateix sempre que tinguis l’autorització dels teus pares, mares o tutors legals. És a dir, si ets menor d’edat i no tens el permís dels teus pares, mares o tutors legals per a accedir al Lloc web, NO pots usar el nostre Lloc web.

3.           Enllaços

3.1.       Enllaços a llocs web o plataformes de tercers

En cas que en el Lloc web (o, en el seu cas, en els perfils en xarxes socials titularitat del Prestador) es mostressin enllaços a altres pàgines web o perfils de tercers en xarxes socials, mitjançant diferents botons, links, baners o continguts embeguts, l’Usuari declara expressament conèixer que:

 • tals botons, enllaços, etc. es troben directament gestionats per tercers;
 • el Prestador no disposa de mitjans (ni humans ni tècnics) per a conèixer de manera prèvia i/o controlar i/o aprovar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers titulars d’altres llocs web o plataformes a les quals es puguin establir enllaços en el Lloc web; i,
 • el Prestador no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma o pàgina web, xarxa social, etc., a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web (o, en el seu cas, des dels perfils en xarxes socials titularitat del Prestador) —en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general—.

L’Usuari es compromet expressament a informar immediatament el Prestador si tingués coneixement que les activitats desenvolupades en llocs web o plataformes de tercers enllaçades des del Lloc web són il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic. Tan aviat con el Prestador adquirís coneixement efectiu de circumstàncies com les descrites realitzaria les actuacions necessàries per a deshabilitar l’enllaç en qüestió.

3.2. Enllaços en llocs web o plataformes de tercers amb destinació al Lloc web

El Prestador no té la possibilitat ni els mitjans (humans o tècnics) per a conèixer, controlar o aprovar la informació, continguts, productes o serveis facilitats en llocs web de tercers, així com en xarxes socials en els quals s’incloguin enllaços amb destinació al Lloc web (o en el seu cas, a perfils de xarxes socials gestionats pel Prestador). Per això, l’Usuari renuncia expressament a formular reclamacions contra el Prestador per qualsevol aspecte relatiu a llocs web o plataformes de tercers en els quals es poguessin establir enllaços amb destinació al Lloc web (o, en el seu cas, als perfils del Prestador en qualssevol xarxes socials) —en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, l’Usuari renuncia expressament a reclamar al Prestador sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general—.

El Prestador no autoritza la inclusió d’enllaços al Lloc web (o, en el seu cas, als seus perfils en xarxes socials) en llocs web o plataformes de tercers que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens o, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

Els Usuaris podran establir enllaços en els seus respectius llocs web o perfils en xarxes socials que dirigeixin al Lloc web (o als perfils en xarxes socials d’aquest, en el seu cas), sempre que compleixin totes les següents condicions:

 • l’enllaç no podrà reproduir el contingut del Lloc web o parts d’aquest, de cap manera;
 • no està permès crear un browser sobre les seccions del Lloc web, ni de cap altra forma podrà modificar-se el Lloc web, els Continguts o els Serveis (ni, en el seu cas, els dels perfils en xarxes socials del Prestador);
 • no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el Lloc web (ni, en el seu cas, sobre els perfils que el Prestador pogués gestionar en les xarxes socials) ni, en particular, declarar o donar a entendre que el Prestador ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a disposició en el lloc web o plataforma en la qual s’estableix tal enllaç;
 • el lloc web o el perfil en xarxes socials en el qual s’estableixi l’enllaç al Lloc web (o, en el seu cas, als perfils del Prestador en xarxes socials) no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, ni continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal; i,
 • el titular del lloc web o perfil en una xarxa social en el qual s’estableixi l’enllaç al Lloc web (o, en el seu cas, als corresponents perfils en xarxes socials del Prestador) no podrà lucrar-se, ni directa ni indirectament, per la inclusió d’enllaç(s) al Lloc web (o, en el seu cas, als perfils del Prestador en xarxes socials).

3.3.       Possibilitat d’accedir als canals i pàgines web gestionats pel Prestador des de llocs web o plataformes de tercers (incloses les xarxes socials)

El Prestador pot posar a la disposició dels Usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans que permeten als Usuaris accedir als canals i pàgines web que el Prestador manté en diferents plataformes (i, en el seu cas, en xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers com, per exemple, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Vimeo etc.). Amb això el Prestador persegueix, exclusivament, facilitar als Usuaris l’accés als canals i pàgines web gestionats pel Prestador en diferents plataformes (entre les quals podrien trobar-se els seus perfils en xarxes socials).

L’Usuari declara expressament saber que l’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre el Prestador i el titular, fabricador o distribuïdor de la plataforma aliena al Lloc web, com tampoc l’acceptació i aprovació per part del Prestador dels seus continguts i/o serveis, sent el seu titular, fabricador o distribuïdor l’únic responsable.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’Usuari (login/contrasenya) en plataformes de tercers, alienes al Lloc web i fora del control del Prestador. L’Usuari declara expressament saber que en accedir a plataformes diferents del Lloc web ingressa en un entorn no controlat pel Prestador, per la qual cosa no pot exigir-li responsabilitats derivades de tal accés. Atès que el Prestador no té control algun sobre el contingut allotjat en plataformes de tercers, l’Usuari renuncia expressament a reclamar-li cap responsabilitat pel contingut o pels serveis (o per tots dos) als quals l’Usuari pugui accedir en aquestes plataformes de tercers. Per tal motiu, l’Usuari es compromet expressament a extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en les plataformes enllaçades, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquestes plataformes.

En cap cas el Prestador compartirà amb xarxes socials cap mena d’informació privada dels seus usuaris. Per tant, serà l’Usuari qui decideixi, si escau, compartir aquesta informació amb plataformes de tercers, sota la seva exclusiva responsabilitat, sense la intervenció del Prestador.

4.           Responsabilitats i garanties

L’Usuari respondrà de l’incompliment de qualsevol de les obligacions assumides en virtut de la seva acceptació de les presents Condicions d’Ús o de la llei aplicable en relació amb el Lloc web, la utilització dels Serveis i l’accés als Continguts.

El Prestador no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc web, dels Serveis o dels Continguts (ni dels perfils en xarxes socials gestionats pel Prestador, en el seu cas). Quan això sigui raonablement possible, el Prestador advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Lloc web, dels Serveis o dels Continguts (i, en el seu cas, dels perfils en xarxes socials gestionats pel Prestador). El Prestador tampoc garanteix la utilitat del Lloc web i dels Serveis o dels Continguts per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, a títol enunciatiu i no limitatiu, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc web, els Serveis i els Continguts, accedir a les diferents pàgines web que formen el Lloc web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis o s’accedeix als Continguts.

El Prestador no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels Continguts, dels Serveis (o dels seus perfils en xarxes socials, en el seu cas), ni de les publicacions dels Usuaris, en el seu cas. En conseqüència, el Prestador no garanteix ni es fa responsable de (amb caràcter enunciatiu i no limitatiu):

 • la continuïtat dels Continguts o Serveis posats a disposició dels Usuaris;
 • l’absència d’errors en aquests Continguts o Serveis;
 • l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web, xarxes socials o en el servidor que els subministra;
 • la invulnerabilitat del Lloc web i xarxes socials i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en aquest;
 • la falta d’utilitat o rendiment dels Continguts, dels Serveis o dels perfils en xarxes socials, en el seu cas; i,
 • els danys o perjudicis que causi, a si mateixa o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes, instruccions o sistemes de seguretat que el Prestador estableix en el Lloc web.

Això no obstant, el Prestador declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per al correcte funcionament del Lloc web, dels Serveis i dels Continguts (i, en el seu cas, dels perfils que pugui gestionar en xarxes socials) i per a reduir al mínim els errors.

El Prestador no garanteix la licitud, fiabilitat o utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc web (o, en el seu cas, dels perfils en xarxes socials gestionats pel Prestador). Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-lo immediatament al Prestador, perquè aquest pugui adoptar les mesures oportunes.

El Prestador no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc web (ni, en el seu cas, de les publicades en els seus perfils en xarxes socials), provinents de fonts alienes a aquest, ni de les contingudes en altres plataformes o xarxes socials a les quals es poguessin establir enllaços des del Lloc web.

5.           Drets de propietat intel·lectual i industrial

El Lloc web i els seus diferents elements (així com, en el seu cas, en els perfils en xarxes socials gestionats pel Prestador), com ara bases de dades, codi font, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d’obres audiovisuals, dissenys gràfics o qualssevol altres elements, creacions o invencions, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial o constitueixen secrets empresarials, dels quals el Prestador és titular exclusiu o cessionari amb l’abast requerit.

Les presents Condicions d’Ús no impliquen cessió ni transmissió a favor de l’Usuari de cap dret sobre el Lloc web, els Continguts, els Serveis (ni, en el seu cas, sobre els corresponents perfils en xarxes socials del Prestador), ni sobre qualssevol altres elements. Per això, en cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i/o utilització del Lloc web per part de l’Usuari, ni la utilització dels Continguts o dels Serveis oferts a través del Lloc web impliquen una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets part del Prestador.

Queden expressament prohibits a l’Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o l’explotació per qualsevol mitjà i en qualsevol forma del Lloc web, dels Continguts i dels Serveis, excepte en els casos en què estigui legalment permès o mediï autorització prèvia i per escrit del Prestador. En aquest sentit, l’Usuari declara expressament saber que té prohibit descarregar, reproduir, gravar, compartir, distribuir, comunicar públicament, transformar o alterar en qualsevol forma els Serveis i els Continguts perquè solament té autorització per a visualitzar-los en el Lloc web.

L’Usuari podrà visualitzar els Continguts (o en el seu cas, els disponibles en els seus perfils en xarxes socials gestionats pel Prestador) i utilitzar els Serveis per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional i en cap cas amb ànim de lucre. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o de tractar d’eludir qualssevol mesures tecnològiques adoptades pel Prestador per a restringir actes que no comptin amb l’autorització del Prestador o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del Lloc web (o, en el seu cas, dels perfils en xarxes socials gestionats pel Prestador). L’Usuari es compromet a respectar en tot moment tots els drets que recauen sobre el Lloc web, els Serveis i els Continguts (i, en el seu cas, sobre els corresponents perfils en xarxes socials gestionats pel Prestador), ja siguin de titularitat del Prestador o de tercers, i assumeix expressament mantenir indemne al Prestador en relació amb qualsevol responsabilitat derivada de l’eventual incompliment de les obligacions o compromisos assumits en acceptar les Condicions d’Ús.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència en el Lloc web d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altra índole haurà de notificar-ho immediatament al Prestador, perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes. D’igual manera, en cas que qualsevol Usuari o un tercer considerin que algun dels Continguts del Lloc web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualssevol altres drets, hauran de remetre una comunicació, amb la documentació necessària que acrediti tal extrem, i les entitats responsables del Lloc web donaran complerta resposta tan aviat com sigui possible.

6. Política de Privacitat

6.1. Responsable del tractament

MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. (d’ara endavant “MEDIAPRO” o “Responsable del tractament” o el “Responsable”), amb domicili social a Avinguda Diagonal, 177-183, Planta 12, 08018, Barcelona i proveïda de NIF B-60188752.

6.2. Finalitats per a la qual tractarem les dades, bases que legitimen el tractament, categoria de dades i període de conservació

Tractament de dades relacionades amb la gestió de la web.

El simple fet de visitar la Web i navegar per les seves diferents seccions no requereix que facilitis cap dada personal o que et registris com a usuari. No obstant, determinats serveis poden requerir que els usuaris es registrin proporcionant unes certes dades personals. Així mateix, et recordem que es podran instal·lar cookies en el teu dispositiu d’accés d’acord amb el que es disposa en la nostra Política de Cookies.

Les finalitats del tractament de les dades personals és tramitar les consultes i sol·licituds que ens facis arribar a través del formulari de contacte i el correu electrònic habilitats en el Lloc web així com provar que has acceptast las present política de Privacitat i qualsevol altra normativa aplicable a MEDIAPRO.

Categoria de dades tractades
La simple navegació per la Web no implica la recollida de dades personals, a excepció de l’assenyalat en la nostra Política de Cookies. En cas que ens contactis telefònicament o a través de correu electrònic, tractarem la teva veu, dades identificatives, de contacte i aquelles d’altres que ens proporcionis.

Les bases que legitimen el tractament de les teves dades que ens proporcionis quan ens contactis telefònicament o a través de correu electrònic, és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o, per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Terminis de conservació

Amb caràcter general, MEDIAPRO conservarà les dades personals dels usuaris durant el període necessari per a complir els fins descrits en aquesta Política de Privacitat. Les dades facilitades pels usuaris seran conservades per MEDIAPRO mentre siguin necessàries per a tramitar la petició efectuada, més un període addicional de 6 anys a l’efecte d’atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Conservarem dades anonimitzades durant terminis superiors a l’efecte de realitzar audiometries i anàlisis necessaris per a millorar els nostres serveis.

•            Execució de la relació contractual amb clients, proveïdors, col·laboradors i qualsevol tercer.

Finalitats del tractament

Les dades personals relatives als legals representants, així com els de terceres persones que es poguessin designar, com a interlocutors, per part de les persones jurídiques o professionals amb els quals MEDIAPRO mantingui una relació contractual, seran tractats per MEDIAPRO per a dur a terme la gestió, desenvolupament, compliment i control de la relació contractual i la facturació dels serveis corresponents. Igualment, MEDIAPRO podrà tractar aquestes dades i els de tercers designats per a la prestació i desenvolupament dels serveis contractats per al control i supervisió del compliment de la normativa aplicable i el seu Codi de Conducta disponible en el següent enllaç: https://ethics.mediapro.tv/. Així mateix, MEDIAPRO podrà tractar les dades personals amb finalitats de contacte professional i per a enviar felicitacions.

Categoria de dades tractades

MEDIAPRO amb caràcter general tractarà dades identificatives i de contacte (nom, cognoms, e-mail i telèfon) i en el seu cas, els relatius a la funció o lloc exercit. No obstant, podrà tractar aquelles altres que fossin necessàries per a l’execució de la relació contractual.

Base legítima del tractament

La base jurídica que legitima aquest tractament és l’execució del contracte i l’interès legítim de MEDIAPRO per al contacte professional.

Terminis de conservació

Les dades personals seran conservades durant la vigència del contracte i mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució del contracte.

6.3. Dades aportades per tercers

Des de MEDIAPRO sol·licitem als usuaris que evitin comunicar a través de qualsevol sistema, aplicació, mitjà o format, dades personals de tercers. No obstant, si per a la gestió o desenvolupament d’un contracte, la persona jurídica o, en el seu cas el professional amb el qual MEDIAPRO mantingui una relació contractual, comunica a aquesta les dades d’una o diverses persones com a interlocutor en els termes exposats en la clàusula 6.2 “Execució de la relació contractual amb clients, proveïdors, col·laboradors i qualsevol tercers”, aquesta persona jurídica o professional haurà de complir prèviament amb les obligacions d’informació i obtenció del consentiment o comptar amb una altra base jurídica que legitimi aquesta comunicació. L’usuari que incompleixi les anteriors disposicions, especialment respecte a dades de menors, podria incórrer en responsabilitat enfront d’aquest tercer i enfront de MEDIAPRO. Per a més informació, si us plau consulta les Condicions d’ús de la pàgina web.

MEDIAPRO compta amb diferents proveïdors de serveis que podrien accedir a les teves dades personals amb la finalitat de complir les seves obligacions contractuals amb MEDIAPRO. Els nostres principals proveïdors de serveis són companyies que formen part del Grup MEDIAPRO (pots consultar el llistat d’entitats que formen part del nostre Grup a http://entidades.imagina-media.com i www.mediapro.tv) que podran tractar les dades, a més, per a la gestió administrativa interna del Grup sobre la base de l’interès legítim.


Les dades personals dels usuaris també podran ser comunicades, en virtut d’una previsió legal, a Autoritats Tributàries, Autoritats de Control en matèria de Protecció de Dades (p.ej: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades) i/o les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Jutges i Tribunals si així fos requerit o fos necessari.

Els usuaris tenen els següents drets en relació amb les seves dades personals:

(i)          dret d’accés a les dades personals o dret a dirigir-se al responsable del tractament per a saber si està tractant o no les seves dades personals i, en cas que ho estigui fent, el dret a obtenir, entre altres, la següent informació: (i) una còpia de les dades personals que són objecte del tractament; (ii) els fins del tractament; (iii) les categories de dades personals que es tracten; (iv) els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals, —en particular, els destinataris a països tercers o organitzacions internacionals—; el termini previst de conservació de les dades personals, o si això no és possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

(ii)         dret a que es rectifiquin les dades personals de l’Usuari o que es completin quan el responsable del tractament els tingui inexactes o incomplets (per a lo que l’Usuari haurà d’indicar a quines dades es refereix i la correcció que cal realitzar, a més d’aportar amb la seva petició la documentació justificativa, quan així sigui necessari).

(iii)        dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, al fet que el responsable del tractament realitzi un tractament de les dades personals de l’Usuari, per exemple, quan es tractin les dades de l’Usuari per a enviar-li comunicacions comercials.

(iv)        dret de supressió de les dades personals de l’Usuari o dret “a l’oblit”, que permet als Usuaris demanar al responsable del tractament la supressió de les seves dades personals quan es doni alguna de les següents circumstàncies, entre d’altres: (i) les dades personals de l’Usuari ja no són necessàries en relació als fins per als quals van ser recollides o tractades d’una altra manera; (ii) l’Usuari retira el consentiment prestat per al tractament de dades personals i no hi ha una altra raó que justifiqui que el responsable del tractament continuï tractant-los; (iii) si les dades de l’Usuari s’han tractat de manera il·lícita. En qualsevol cas, els Usuaris han de saber que pot ser factible no atendre una sol·licitud de supressió de dades quan el tractament sigui necessari per a l’exercici de la llibertat d’expressió i informació, per al compliment d’una obligació legal, per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, per raons d’interès públic, en l’àmbit de la salut pública, amb finalitats d’arxiu d’interès públic o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

(v)         dret a la limitació del tractament de les dades personals de l’Usuari, que permet a l’Usuari demanar al responsable del tractament:

(a)      la suspensió del tractament de les seves dades personals —quan l’Usuari impugni la seva exactitud o en casos en els quals s’hagi oposat al tractament, en determinades condicions —; o

(b)      la conservació de les dades durant un període determinat —o quan el tractament sigui il·lícit i l’usuari s’oposi a la supressió, però demana la limitació del tractament, o quan el responsable ja no necessiti aquestes dades per als fins del tractament, però l’Usuari sí, per a plantejar reclamacions o defensar-se—.

(vi)        dret a la portabilitat de les dades personals de l’Usuari, que faculta a l’Usuari perquè, quan el tractament sigui per mitjans automatitzats, (i) l’Usuari rebi les dades personals que hagi facilitat al responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, i (ii) l’Usuari pugui transmetre aquestes dades a un altre responsable del tractament, sempre que la justificació del tractament sigui el consentiment de l’Usuari o l’execució d’un contracte (com les presents Condicions d’Ús).

(vii)       dret de l’Usuari a no ser objecte de decisions individuals automatitzades basades únicament en el tractament de les seves dades personals, el que suposa que l’Usuari estigui facultat per a exigir no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre l’Usuari o l’afecti significativament de manera similar. Aquest dret no és aplicable quan sigui necessari adoptar tals decisions per a celebrar o complir un contracte entre l’Usuari i el responsable, ni quan el tractament de les dades es fonamenti en el consentiment previ de l’Usuari.

(viii)      dret a revocar el consentiment. Quan la base jurídica que legitima el tractament és el consentiment, la persona interessada té dret a retirar-lo o revocar-lo en qualsevol moment. La retirada o revocació del consentiment no té efectes retroactius. Per tant, no afecta la licitud del tractament fonamentada en el consentiment previ a la retirada.

Per a exercir aquests drets, així com per a contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de MEDIAPRO per a qualsevol consulta que puguis tenir relativa a aquesta Política de Privacitat o relativa a com MEDIAPRO tracta les teves dades personals, pots dirigir-te a aquesta a través dels següents mitjans:

(a)      Per correu postal: MEDIAPRO, Avinguda Diagonal 177-183, 12a Planta, 08018, Barcelona.

(b)      Per correu electrònic: dpd@mediapro.tv (aquesta adreça de correu electrònic està únicament destinada a qüestions relacionades amb la protecció de dades per lo qual no s’atendrà qualsevol altra qüestió o consulta no relacionada).

En tots dos casos, et preguem que indiquis com a referència la següent: “Ref. Protecció de Dades – MEDIAPRO”.

Sense perjudici de l’anterior, MEDIAPRO  podrà denegar aquelles sol·licituds de drets que siguin infundades o excessives.

Addicionalment a l’anterior, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si consideres que els teus drets no han estat atesos correctament o s’ha incomplert la normativa aplicable en el tractament de les teves dades personals.

7. Política de Cookies

Aquesta Política de Cookies és part integrant dels textos legals de www.mediaprobrands.com (d’ara endavant, el “Lloc web”). L’accés i la navegació en el Lloc web, o l’ús dels serveis d’aquesta, impliquen l’acceptació dels textos legals d’aquesta.

Amb la finalitat de facilitar la teva navegació pel Lloc web, la societat MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. (d’ara endavant “MEDIAPRO” o “el prestador”), companyia mercantil amb domicili social en Av. Diagonal, 177-183, Planta 12, Edifici Imagina, 08018 Barcelona amb C.I.F.: B-60188752, et comunica que utilitza Cookies o altres arxius de funcionalitat similar com a Píxels, Tags o identificadors en línia (d’ara endavant, les “Cookies”).

En tot cas, t’informem que el prestador és el responsable de les Cookies i del tractament de les dades obtingudes a través de les Cookies pròpies i de tercers decidint sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de la informació recaptada.

7.1         Definició i funcions de les cookies

Les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen en el dispositiu de l’usuari quan visita llocs web. Poden servir, per exemple, per a reconèixer-te com a usuari, obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació o personalitzar la forma en què es mostra el contingut.

Els usos concrets que fem d’aquestes tecnologies es descriuen a continuació.

7.2         Informació sobre la mena de cookies que usem i la seva finalitat

La Web utilitza les següents Cookies:

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin. Són indispensables per al funcionament del portal web, permetent accedir a les diferents funcionalitats que posseeix. Aquestes cookies són necessàries per al funcionament del lloc web i per tant no podran ser desactivades.

Cookies analítiques: Són aquelles que permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s’analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim. Aquestes cookies estaran per defecte desactivades.

 • Coneix als tercers

Proveïdor:
· Google Analytics

 • Finalitat: Google Analytics és una eina d’analítica web que utilitza la informació de les cookies per a analitzar el nombre de visitants i de visites en el nostre lloc web, la durada mitjana de la visita, la mitjana de pàgines vistes per cada usuari, informes geogràfics, sociodemogràfics (en funció de l’idioma, ubicació, proveïdor d’Internet, dispositiu mòbil…).
 • Durada: 2 anys

7.3 Configuració de les cookies que s’usen en la pàgina web

Pots configurar les cookies que no siguin estrictament necessàries per a la navegació a través del panell de configuració, accedint a l’enllaç Àrea de Privacitat que trobaràs al peu de totes les pàgines. Tingues en compte que, si rebutges l’ús de cookies, algun dels serveis Web poden veure’s afectats.

7.4  Què fer per a evitar la instal·lació de les cookies?

El navegador pot configurar-se per a rebutjar automàticament les cookies. En aquests enllaços, apareix la informació necessària per a dur a terme aquesta configuració:

7.5         Transferències internacionals

Pots informar-te de les transferències a tercers països que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies en els seus corresponents polítiques (veure els enllaços facilitats en l’apartat “Coneix als tercers”).

7.6         Configuració de cookies a altres plataformes

Igual que succeeix en els navegadors d’ordinadors, el navegadors dels dispositius mòbils permeten fer canvis en les opcions o ajustos de privacitat per a desactivar o eliminar les cookies.

Si desitges modificar les opcions de privacitat segueix les instruccions especificades pel desenvolupador del teu navegador per a dispositiu mòbil.

A continuació, podràs trobar alguns exemples dels links que et guiaran per a modificar les opcions de privacitat en el teu dispositiu mòbil:

8.           Modificacions en les Condicions d’Ús

El Prestador es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en les presents Condicions d’Ús i en el Lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els Continguts i Serveis que presta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

El Prestador podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment, sense necessitat de preavís, la prestació del servei del Lloc web i/o de qualsevol dels Serveis, així com l’accés als Continguts del Lloc web, sense que l’Usuari pugui reclamar al Prestador cap indemnització per tals actuacions. Per tant, l’Usuari accepta expressament que existeix aquesta facultat del Prestador i, a efectes aclaridors, renúncia expressament a qualssevol accions de reclamació de danys i perjudicis que pogués interposar contra el Prestador per motiu de les actuacions relacionades en aquest apartat.

El no exercici o execució per part del Prestador de qualsevol dret o disposició contingut en les presents Condicions d’Ús no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement exprés i acord per escrit per part seva.

9.           Legislació aplicable i fur

Les Condicions d’Ús es regeixen per la llei espanyola. L’Usuari i el Prestador acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, per a la resolució de qualssevol qüestions relacionades amb aquestes Condicions d’Ús, tret que una llei imperativa disposi una altra cosa.

Data: 17/11/2022
© 2022 MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. Tots els drets reservats.